Privacy Notice

[vc_row][vc_column][vc_column_text]1. BELANGRIJKE INFORMATIE
Bij VakantieHunter begrijpen we dat privacy belangrijk voor je is. In deze Privacyverklaring wordt daarom uiteengezet hoe we jouw gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer je onze website of app gebruikt. We vermelden ook graag hoe je contact met ons kunt opnemen. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij overeenkomstig deze verklaring en de Algemene Verordening  Gegevensbescherming over jou verzamelen en gebruiken.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ + HOE?
Wanneer je onze website of app gebruikt of contact opneemt met ons, kunnen we de
volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:

 • Naam;
 • Contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Gebruikersnaam en wachtwoord als je een account hebt aangemaakt;
 • Informatie verzameld via cookies – zie ons cookiebeleid (zie link onderaan deze pagina);
 • geolocatie bij gebruik van de app;
 • gegevens die je ons verstrekt over andere personen, zoals reisgenoten;
 • Wanneer je onze app installeert of onze website gebruikt, verzamelen we automatisch de volgende soorten informatie van je apparaat:
  • het IP-adres;
  • het apparaattype;
  • de unieke identificatienummers van je apparaat;
  • het type internetbrowser (zoals Firefox, Safari, Chrome en Internet Explorer);
  • het besturingssysteem;
  • hoe je apparaat in contact is geweest met onze online services, waaronder de bezochte pagina’s, de links waarop is geklikt, de parken die zijn bekeken en de functies die zijn gebruikt, samen met de geassocieerde datums en tijden;
  • details van websites die je doorverwijzen of de uitstappagina’s, evenals de algemene geografische locatie (zoals het land of de stad).

3. HOE GEBRUIKEN WIJ JOUW PERSOONSGEGEVENS + WAAROM?
Wij verwerken je persoonsgegevens om verschillende redenen in lijn met een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • Als wij persoonsgegevens moeten verwerken om een overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan uit te voeren of als wij stappen ondernemen om een overeenkomst met je aan te gaan;
 • Als wij je toestemming hebben;
 • Als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn; of
 • Als dit noodzakelijk is om onze gerechtvaardigde belangen of die van derden te behartigen en jouw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.

4. MET WIE DELEN WIJ INFORMATIE?
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Groepsvennootschappen nu en in de toekomst onze medewerkers en opdrachtnemers indien noodzakelijk voor onze dienstverlening richting jou
 • exploitanten van vakantieparken die je geboekt hebt en hun dienstverleners
 • als verwerkers optredende dienstverleners die diensten aanbieden op het gebied van IT, systeemadministratie, website hosting en support, marketing en aan eigendom gerelateerde diensten
 • aanbieders van betalingsdiensten
 • bedrijven gericht op gastenbeoordelingen en aanbieders van marketingdiensten
 • de verzekeraar indien je bij jou boeking een verzekering afsluit
 • professionele adviseurs, inclusief bankmedewerkers, advocaten, auditors, accountants en verzekeraars die ons diensten leveren
 • overheidsinstellingen, regelgevers en overige autoriteiten
 • externe boekings- of distributieplatforms, reisorganisaties en boekingspartners
 • incassobureaus, indien er sprake is van een schuld
 • derden aan wie wij delen van onze bedrijfsmiddelen of ons bedrijf verkopen dan wel overdragen of waarmee wij fuseren en bedrijven die wij overnemen of waarmee wij fuseren
 • derden waarmee wij met uw toestemming gegevens mogen delen

VakantieHunter en derden zijn verplicht om jouw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien derden in opdracht van VakantieHunter jouw gegevens verwerken, staan wij niet toe dat zij jouw gegevens gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan wij ervoor garant dat zij gepaste beveiligingsmaatregelen hebben getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

5. HOE BEVEILIGEN WE JE GEGEVENS?
Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Een voorbeeld van een technische maatregel is dat je gegevens via een beveiligde verbinding worden verzonden als je gebruikmaakt van een online formulier op onze website of app. Ook worden je gegevens tijdens de verzending versleuteld. Dit betekent dat je gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen. Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van VakantieHunter je gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot je persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

6. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
Wij slaan gegevens in beginsel allleen op binnen de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die wij verzamelen, worden verwerkt op een bestemming buiten de EER. Wij geven jouw persoonsgegevens uitsluitend door aan landen buiten de EER voor zover wij hebben vastgesteld dat er adequate maatregelen getroffen zijn om jouw persoonsgegevens te beschermen op een
wijze die consistent is met en die recht doet aan de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij verifiëren altijd dat ten minste één van de volgende veiligheidsmaatregelen is geïmplementeerd:

 • er voor het betreffende land adequaatheidsbesluit is genomen door de Europese Commissie, of
 • we maken gebruik van goedgekeurde standaard contractuele clausules van de Europese Commissie voor overdacht vanuit de EER en, indien noodzakelijk, aanvullende maatregelen. Mocht je meer willen weten over de doorgifte van persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen (zie onze contactgegevens in sectie 11).

7. HOE LANG BEWAREN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend voor zolang dat noodzakelijk is. Om de toepasselijke bewaarperiode te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van je persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken, juridische of wettelijke verplichtingen en revelante industriële normen of richtlijnen. Indien jouw persoonsgegevens niet langer vereist zijn, verwijderen of wissen wij je persoonsgegevens op een veilige manier of anonimiseren wij deze, zodat de gegevens niet langer tot jouw herleid kunnen worden.

8. JOUW RECHTEN
In bepaalde omstandigheden heb je:

 • Het recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit recht stelt je in staat een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over je bewaren om te controleren of we je gegevens rechtmatig
  verwerken.
 • Het recht op rectificatie van de persoonsgegevens die wij over je bewaren. Het is belangrijk dat je ons informeert over wijzigingen in je persoonsgegevens, zoals een adreswijziging. Veelal kun je je persoonsgegevens zelf wijzigen via de website of app. Als je persoonsgegevens desondanks onjuist of onvolledig blijven, kun je contact met ons opnemen om de gegevens te laten corrigeren of aanvullen. Zie hieronder onze contactgegevens.
 • Het recht op verwijdering van je persoonsgegevens. Dit recht stelt je in staat ons te verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen als er geen goede reden meer is deze nog langer te verwerken. In geval van wangedrag of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij voor intern gebruik enkele gegevens van u bewaren.
 • Het recht van bezwaar tegen de gegevensverwerking in het geval wij je persoonsgegevens
  verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang of voor directe marketing.
 • Het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens. Dit recht stelt je in staat ons te verzoeken de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken te beperken, bijvoorbeeld in het geval je de nauwkeurigheid betwist van de persoonsgegevens die wij over je bewaren.
 • Het recht op dataportabiliteit, hetgeen je in staat stelt de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat dan wel ons te verzoeken deze gegevens direct over te dragen aan derden.
 • Het recht op intrekken van toestemming in het geval wij je persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming.

Aan het uitoefenen van je rechten zijn geen kosten verbonden, tenzij je verzoek ongegrond of buitensporig is. In dat geval kunnen wij om een redelijke vergoeding vragen of je verzoek afwijzen. Het kan voor ons noodzakelijk zijn om nadere informatie te vragen om je identiteit te kunnen bevestigen voordat we je verzoek kunnen inwilligen. Dit is een beveiligingsmaatregel om zeker te stellen dat je persoonsgegevens niet worden verstrekt aan personen die daartoe niet gerechtigd zijn.

Mocht je een van deze rechten willen uitoefenen, dan kun je contact met ons opnemen (zie onze contactgegevens in sectie 11). Wij streven ernaar binnen een maand te reageren. Mocht je verzoek echter bijzonder complex zijn, dan behouden wij ons het recht voor deze periode met twee maanden te verlengen en zullen wij je hierover informeren. Mogelijkerwijs heb je geen recht op informatie als wij hebben gereageerd op een eerder verzoek en je een nieuw verzoek indient zonder dat er een redelijke termijn tussen de verzoeken is verstreken.

9. ANDERE WEBSITES
Onze website en app kunnen links bevatten naar andere websites. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor onze website. Als je dus gebruik maakt van links naar andere websites, adviseren wij je om hun beleid inzake gegevensbescherming door te lezen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid.

10. BIJWERKEN VAN ONZE PRIVACYVERKLARING
Wij passen onze privacyverklaring regelmatig aan en plaatsen aanpassingen op onze website. Dit beleid is voor het laatst aangepast in January 2024.

11. MET WIE KAN IK CONTACT OPNEMEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING?
Als jij je rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens, dan kan je per e-mail contact opnemen met mail@vakantiehunter.nl.
Je hebt te allen tijde het recht om een klacht bij de onafhankelijke toezichthouder in te dienen over ons gebruik van jouw persoonsgegevens. Wij vragen je echter vriendelijk eerst contact met ons op te nemen en om je zorgen eerst met ons te bespreken.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]